Reklamační řád Nutrashop s.r.o.

 Reklamační řád Nutrashop s.r.o., se sídlem Hořejší nábřeží 785/23, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15825, IČ 48108022 (dále jen „Nutrashop“), upravuje uplatnění práv z vadného plnění, konkrétně zboží zakoupeného u Nutrashop.

 1. Zboží má vadu, nemá-li ujednané množství, jakost nebo provedení, resp. jakost nebo provedení vhodné pro účel patrný ze smlouvy, příp. pro účel obvyklý, nebyla-li jakost nebo provedení přímo ujednáno.
 2. Právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo založí i později vzniklá vada, kterou Nutrashop způsobila porušením své povinnosti (např. vadný návod k použití atd.).
 3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
  1. na odstranění vady, nebo
  2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
  1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  2. na odstranění vady opravou zboží,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od dílčí kupní smlouvy.
 5. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (při převzetí zboží).
 6. Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, způsobil-li vadu sám.
 7. Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, vznikla-li vada na zboží po přechodu nebezpečí škody na věci z Nutrashop na Kupujícího vnější událostí. K přechodu nebezpečí škody na věci dochází převzetím zboží Kupujícím.
 8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li Kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Nutrashop, co ještě vrátit může, a dá Nutrashop náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 9. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 10. Jako doklad o koupi zboží slouží faktura, resp. elektronicky vystavená faktura.
 11. Reklamace budou posouzeny a vyřízeny, nebude-li tak možné učinit bezprostředně, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží.
 12. Záruka se nevztahuje na vady zboží zjištěné v důsledku nesprávného užívání, nedodržení pokynů k používání, nesprávným skladováním nebo poškozením Kupujícím. Rovněž není možno reklamovat zboží nadměrně vypotřebované (více než z jedné třetiny). Uvedená záruka se také nevztahuje na objednané katalogy, letáky a jiné tiskoviny.
 13. Reklamované zboží je nutné zaslat doporučenou poštou řádně zabalené na adresu Nutrashop s.r.o., Hořejší nábřeží 785/23, 150 00 Praha 5 společně s kompletně vyplněným Reklamačním protokolem. Každý reklamovaný výrobek musí být zaznačen do protokolu objednacím číslem (podle faktury, kde byl zaúčtován), počtem vrácených kusů, přesným popisem, kampaní, ve které Kupující zboží obdržel a musí být uveden důvod reklamace. K reklamaci, pokud se jedná o vracení zboží v době delší jak 3 měsíce od provedené objednávky, je také nutné přiložit kopii vystavené faktury, aby bylo možné určit přesné datum, kdy bylo zboží zakoupeno. Nebude-li kopie faktury (resp. dokladu o převzetí zboží) k reklamaci přiložena, či protokolu nebude vyplněn řádně se všemi potřebnými údaji dle výše uvedeného, nebude reklamace považována za řádně uplatněnou. Jako doklad je potřeba uschovat kopii protokolu a podací lístek z pošty.
 14. Kupující bere na vědomí, že při uplatnění reklamací nemá vůči Nutra – Bona nárok na náhradu nákladů v případě koupě zboží za účelem provozování vlastní podnikatelské činnosti.
 15. Při vrácení veškerého zboží z jedné objednávky, případně při vrácení zboží, které bylo podmínkou pro získání dárku (anebo jiného výrobku), je Kupující povinen vrátit i ostatní obsah doručené zásilky, tj. Dárky a ostatní věci, které byly součástí balíku.

 

 

 

 


 

Reklamační protokol

 

Reklamující – Firma, jméno, adresa

 

 

 

 

 

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte)

Kontaktní osoba:

Telefon

Mobil:

E-mail:

 

 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:

 

DATUM NÁKUPU:
(Datum vystavení faktury)

 

ČÍSLO FAKTURY:

 

Výrobní číslo zboží:

 

Podrobný popis vady:

 

 

 

 

 

Požadovaný způsob vyřízení reklamace:

 1. Přiměřená sleva z kupní ceny
 2. Oprava zboží
 3. Náhradní zboží
 4. Vrácení kupní ceny (odstoupení od smlouvy – vyžaduje vrácení zboží Nutrashop)

 

 

Datum: __________________                    Podpis reklamujícího: ___________________________________

 

 

VYJÁDŘENÍ PRODÁVAJÍCÍHO (vyplní Nutrashop)

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________                 Podpis odpovědné osoby: ________________________________

 

Konečný způsob vyřízení reklamace:

 1. Zboží bylo opraveno
 2. Byla poskytnuta přiměřená sleva ______________ Kč
 3. Bylo poskytnuto nové zboží
 4. Zboží bylo vráceno oproti vrácení kupní ceny.
 5. Poznámky:

 

 

 

 

 

Datum: __________________                   Podpis prodávajícího: __________________________________