Podmínky využívání e-shopu NutraShop.cz

Společnost Nutrashop s.r.o., se sídlem Hořejší nábřeží 785/23, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15825, IČ 48108022 těší, že jste se rozhodl(a) využít jejích služeb a produktů a navštívil(a) její e-shop.

Sdělujeme Vám podmínky využívání tohoto e-shopu a další, související informace. Věnujte prosím tomuto sdělení náležitou pozornost.

 1. Provozovatelem a tvůrcem e-shopu NutraShop.cz je společnost Nutrashop s.r.o., se sídlem Hořejší nábřeží 785/23, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15825, IČ 48108022.
 2. Každý návštěvník e-shopu je povinen se při své prvé návštěvě seznámit s těmito podmínkami využívání e-shopu.
 3. E-shop je určen výlučně pro osobní potřebu. Jakékoliv užití e-shopu nebo jakékoliv její části nebo jejího obsahu jinak než pro osobní potřebu, zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru e-shopu. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv  Nutrashop, a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu e-shopu.
 4. Obsah e-shopu je připravován s maximální péčí a snahou o přesnost a aktuálnost. I přesto však nelze garantovat úplnost a správnost prezentovaného obsahu. Návštěvník tudíž na webovou stránku vstupuje, resp. k jejímu obsahu přistupuje na vlastní riziko.
 5. Zvlášť je třeba zdůraznit, že zde prezentované názory, informace a řešení nelze brát za komplexní podklad pro řešení individuálních případů, neboť řešení každého jednotlivého případu či problému vyžaduje zohlednění všech související okolností a specifik.
 6. Využití prezentovaného postupu, či postup podle zde prezentovaného názoru nebo informací, bez řádné konzultace s odborníkem, který by zohlednil všechna specifika a okolnosti případu a navrhl odpovídající řešení, může vést ke vzniku škod. Za tyto škody nemůže jakkoli odpovídat původce informace anebo tvůrce či správce e-shopu.
 7. Výhrady prezentované v odst. 5 a 6 platí z povahy věci i pro jakékoli informace, postupy či názory, jež jsou prezentovány na webových stránkách, na něž se text obsažený na tomto e-shopu odkazuje. Stejné platí i pro e-shopu zobrazované prostřednictvím zobrazovacích reklam.
 8. Máte-li zájem o řešení konkrétní věci, obraťte se prosím na naši společnost prostřednictvím údajů uvedených v sekci Kontakt.
 9. Veškerá práva týkající se obsahu a vzhledu těchto webových stránek/e-shopu jsou vyhrazena společnosti Nutrashop. Celkové nebo částečné reprodukce, distribuce, přenos (elektronický nebo jiný), nebo používání těchto webových stránek pro veřejné či komerční účely jsou bez předchozího písemného souhlasu jmenované společnosti zakázány.
 10. Na webové stránce jsou v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zveřejněny osobní údaje. Právní podklad pro užití těchto osobních údajů je omezen na tuto webovou schránku. Jakékoli jejich kopírování a další šíření jinak než pro osobní potřebu je zásahem do práv dotčených osob a správním deliktem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Uvedené stran kopírování a dalšího využívání neplatí, jde-li o kontaktní údaje, u nichž je zjevné, že jsou uvedeny s cílem nabídnout návštěvníkovi možnost spojit se s dotyčnou osobou.
 11. Informace o používání Cookies:
 • Na webových stránkách používáme Google Analytics pro měření návštěvnosti jednotlivých stránek a další produkty firmy Google pro zobrazování reklamy. Aplikace ke svému fungování používají tzv. cookies, malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím webového prohlížeče.
 • Cookies obsahují např. informace o nastaveních souvisejících s návštěvou některé e-shopu. Při návštěvě stránky používající cookies se tato stránka může dotázat, zda prohlížeč povolí uložit jednu nebo více cookies na pevný disk počítače. Když se později na webovou stránku vrátíte, prohlížeč odešle cookies, které s touto stránkou souvisejí. To umožní stránce přizpůsobit se Vašim potřebám nebo způsobu hledání.
 • Webová stránka má přístup pouze k těm informacím, které sami poskytnete. Například, webová stránka nemůže zjistit vaši e-mailovou adresu, dokud ji sami nezadáte. Stejně tak webová stránka nemůže získat přístup k ostatním informacím na vašem počítači.
 • Nesouhlasíte-li s používáním cookies na stránkách, zamezte jim příslušným nastavením svého webového prohlížeče, případně prosím opusťte tyto stránky. Postup pro zakázání cookies je dostupný na oficiálních webových stránkách věnovaných Vašemu internetovému prohlížeči.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tento e-shop a nadále jej nepoužívejte.